ประเภทคอมพิวเตอร์

วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.บอกประเภทคอมพิวเตอร์ได้
2.รู้จักคอมพิวเตอร์ประเภทต่าง ๆ
3.อธิบายประเภทของคอมพิวเตอร์ได้

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553

สาระสำคัญ

คอมพิวเตอร์แบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้
1.เมนเฟรมคอมพิวเตอร์
2.มินิคอมพิวเตอร์
3.ซูเปอร์คอมพิวเตอร์
4.ไมโครคอมพิวเตอร์